Innlegg

Hvordan lese bibelvers med poesi?

Bilde
  Vi bør sette pris på Bibelens mangfold og enhet . Bibelen kalles ofte for «bøkenes bok». Vi som er kristne tror at det er én bok – Guds Ord – hvor Gud til syvende og sist er forfatteren.  Samtidig er Bibelen mangfoldig. Den er skrevet av mer enn 40 mennesker over en periode på 1500 år, på tre forskjellige språk (hebraisk, arameisk og gresk).  Bibelen inneholder også ulike typer litteratur eller sjangre. Det er forskjell på Bibelens historiebøker, Salmenes bok, Salomos ordspråk, Paulus’ brev, og så videre. Bibelen bør derfor leses på forskjellige måter. I denne artikkelen vil jeg si litt om hvordan vi bør lese Bibelens poesi. Visste du at om vi samlet all poesien i Bibelen, så ville det bli en større bok enn hele Det nye testamentet? Poesien i Bibelen har tre viktige kjennetegn: Konsist språk Bilder Gjentakelser La meg illustrere kjennetegnene med et kjent salmevers: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe» (Sal 23,1). Legg først merke til hvordan språket er konsist og tettpakket.

Elver med nåde for den som er i ørkenen

Bilde
  "De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene." (Apg 2,42 B11) Jeg tror ikke Gud vil at noen av oss skal sitte fast i en langvarig ørken-tilstand hvor Gud oppleves fjern og taus, og hvor gløden og kjærligheten til Jesus er (tilnærmet) slukket. Herrens nåde er ny hver eneste morgen, står det i klagesangene 3,23. Og i denne podcasten snakker jeg om Bibelen, bønn, nattverd, kirkens felleskap, dåp og lignende som "elver med nåde"... Gud og hans kjærlighet kan sammenlignes med solen som lyser og varmer uavbrutt. Guds kjærlighet tar ikke slutt. Godhet og ufortjent favør og nåde strømmer kontinuerlig fra korset, likesom forfriskende elver i ødemarken.   Om vi skal fortsette å bruke dette bildet, kan vi si at det finnes forskjellige elver med Guds nåde:  Bibelen/Guds Ord Bønn Herrens måltid/Nattverd Dåp Kirkens felleskap Osv... Det er viktig å merke seg at slike "nådemidler" ikke har kraft i seg selv, uavhengig av Den

Ny forskningsartikkel: Aspects of Experience and Their Role in Systematic Theology

Bilde
  På morgenen i dag fikk jeg mail om at forskningsartikkelen «Aspects of Experience and Their Role in Systematic Theology», som jeg har skrevet sammen med professor Atle Søvik, endelig er publisert i tidsskriftet  Theology and Science . Publiseringsprosessen var i dette tilfellet svært langsom, så vi har ventet i 2-3 år på dette øyeblikket! Artikkelen er forøvrig en av mine PhD-artikler, og her utforsker vi hvordan «erfaring» kan forstås som et konsept med 6 ulike aspekter. For å oppsummere det enkelt, så kan erfaringsbegrepet sikte til: 1.  En erfaringshendelse og noe som skjer (f.eks. en opplevelse eller en prosess) 2.  Måten man erfarer / Betingelser for erfaring (f.eks. sanseerfaring, hjerneaktivitet, refleksjon) 3.  Innholdet i en erfaring, altså erfaringens objekt (f.eks. erfaring av Gud) 4.  Personen som erfarer (f.eks. kvinners erfaring) 5. Resultatet av erfaring (f.eks. et nedskrevet vitnesbyrd fra en erfaring) 6. Vår samlede erfaring eller erfaringsbaserte forståelse av verde

OPPLIVTENNE (ἀναζωπυρεῖν)

Bilde
  Her om dagen kom jeg over et sprengkraftig ord i apostelen Paulus’ andre brev til Timoteus. Dette brevet ble skrevet fra fengselet i Roma omkring 67-68 e.Kr, rett før misjonæren ble henrettet for sin tro på Jesus. Vi finner ordet i kapittel 1 og vers 6: «Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!» (B11 oversettelsen ). I den greske teksten bruker Paulus ordet «ἀναζωπυρεῖν» (som kan transkriberes anazopyrein). Ordet består av de tre leddene ἀνα(=opp) og ζ άω(=leve) og πυρεῖν(=tenne). Altså, OPPLIVTENNE! En slags kombinasjon av å opplive og opptenne. Hva er det egentlig Paulus minner om å opp-liv-tenne ? En nådegave  à la tungetale eller profeti? Det kan være nærliggende å tenke slik fordi Paulus her bruker det samme ordet for nådegave (gresk: χάρισμα/charisma) som han også anvender når han skriver om ulike nådegaver (eller nådemanifestasjoner) i 1 Korinterbrev 12. Men, om vi ser nærmere på teksten og kont

Hva sa Jesus om kjønn og ekteskap?

Bilde
  Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av  skapte dem som mann og kvinne*   og sa: ‘  Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. ’**   Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» (Matteus 19,4-6) * 1 Mos 1,27: " Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem." ** 1 Mos 2,24: " Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp." Les også: Skriftsyn og syn på likekjønnet ekteskap (Pannenbergs paradoks) Bibelen, kirken og homofilt samliv

Pinse: Den hellige ånds kraft til liv og tjeneste!

Bilde
  "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende" (Jesus i Apg 1,8) I denne videoen/podcasten snakker jeg om hvordan både Faderen og Sønnen (i Det gamle og Det nye testamentet) har lovet å gi til hver og en av oss Den hellige ånd slik at vi kan leve som Guds folk og utbre Guds rike. Talen "Pinse" ble holdt i Filadelfiakirken Vestby den 23.05.2021. Den varer i ca. 52 minutter og er tilgjengelig her:  https://www.filadelfiavestby.no/ressurser/taler/audio/article/1594188 Les også: Hva er et liv i Ånden? Om det å vandre med Gud og være fylt av Den hellige ånd

Hva betyr Jesu død og oppstandelse for meg og deg, i praksis? (Podcast)

Bilde
  I påsken ble vi nylig minnet om Jesu død og oppstandelse. Men hva betyr det for meg og deg, i praksis? Her er fem stikkord: 1) TILGIVELSE. I Kolosserbrevet 2,14 står det: «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.» Hele den lange listen med alt det gale vi har gjort og som anklager oss, ble spikret til korset. Jesus tok vår straff, slik at vi kan få tilgivelse av Gud.  2. FRED. I Romerbrevet 5,1 skriver Paulus: «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Når vi blir tilgitt og ikke lenger står skyldige overfor Gud, er vi objektivt forsonet med Gud og erklært rettferdige. Vi har fred med Gud. Dette er en fred vi kan erfare, fordi vi er Guds barn og relasjonen med vår himmelske Far er blitt gjenopprettet. 3. FRIHET. I Johannesevangeliet 8,31-36 står det:  Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine

Gode gjerninger - hvite klær og god frukt (Podcast)

Bilde
  Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! (Joh 15,16-17 B11) La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Linet er de helliges rettferdige gjerninger. (Joh åp 19,7-8) Hva innebærer det å leve rettvendt (etter at vi har omvendt oss fra vår synd og kommet til tro på Herren Jesus)? I denne podcasten snakker jeg om gode gjerninger som god frukt og hvite klær, til ære for Gud. Slike gode gjerninger er ikke noe vi produserer i vår egen kraft, av egen fortjeneste. Det er snarere snakk om Åndens frukt (Gal 5,22-23) som kommer når vi blir i Jesus, og Jesus blir i oss. "For uten meg kan dere ingenting gjøre", sier Jesus i Joh 15,5. Gode gjerninger kan også forstås som skreddersydde klær, som Gud ikler oss.

Hvorfor døde Jesus på korset? Hva betyr oppstandelsen? (Påsken - kirkens viktigste høytid!)

Bilde
"Men de to sa til dem: Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’" (Luk 24,5-7 B11) Påsken er kirkens viktigste høytid.  Hvorfor? Apostelen Paulus skrev dette til menigheten i Korint: «For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene.» (1 Kor 15,3-4) Jesu oppstandelse henger sammen med hans død, og gjennom hele kirkehistorien har korset vært et kristent symbol, slik vi ser i utsmykking av kirker.  Kristne er de som tror på korset, sa  Tertullian på 200 tallet.  Martin Luther på 1500 tallet, påpekte hvordan vi lærer Gud å kjenne gjennom Kristus på korset. For på korset åpenbares det hvem Gud er, samtidig som Gud på en måte er skjult tils

Hvordan kan vi bli mer som Jesus? Svar på spørsmål om temaet helliggjørelse

Bilde
Hva er kristen vekst og åndelig modenhet? – Enkelt sagt handler kristen vekst og åndelig modenhet om å bli mer som Jesus. Det er dette  helliggjørelse  virkelig handler om. Det innebærer både indre og ytre forandring. Eller som Paulus skrev til Timoteus: «målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro» (1 Tim 1,5). Vekst og modning indikerer en prosess med ulike faser. Hvordan vil du beskrive prosessen? – Litt som en reise med ulike etapper, samtidig som jeg vil understreke at folk har forskjellige opplevelser. Israelsfolkets reise fra Egypt til det lovede landet kan være en illustrasjon. En annen illustrasjon kan være Jesu lignelse om jordsmonnene i Lukas 8 (vers 5-15). Jordsmonnene taler om fire ulike personer, men det kan nok også illustrere fire livsfaser med varierende lengde. Kan du forklare hvordan lignelsen om jordsmonnene illustrerer forskjellige livsfaser?  – Veien symboliserer en ikke-kristen som ikke tar imot Guds Ord (

Hva er Guds nåde? (Podcast)

Bilde
"Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg." (1 Kor 15,10) I denne podcasten snakker jeg om Guds nåde som ufortjent favør og godvilje hos Gud - som springer ut ifra korset og Jesu forsoningsverk.  Vi kan si at Guds nåde er... 1) ...vi kan komme frem for Gud. Han tilgir, hører, og svarer på bønn. 2) ...vi kan leve i Guds kraft (dvs. Gud er nærværende, hjelper og påvirker våre liv). Det er ikke vår egen prestasjon. 3) ...åpne dører. Blant annet gjennombrudd for evangeliet. 4) ...på flere områder. Nåden kan manifesteres i ulike konkrete nådegaver. Talen "Nåde" ble holdt i Jesus Church Oslo, den 05.08.2018. Den er tilgjengelig som podcast og varer i 33 minutter, og kan høres her: https://open.spotify.com/episode/7B0SFlH91DOME6RU02vS2y?si=d1e4520f072e4a69 Les også: Hvorfor døde Jesus? Intervju om korsets teologiske betydning Et nådens år f

Vi elsker fordi han elsket oss først! (Podcast)

Bilde
"Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt." (Rom 5,5 NB88) Alt håp syntes ute. Året 587 før Kristus ble Jerusalem ødelagt på grunn av folkets ugudelige livsførsel... Jødene og deres konge(r) var bortført til Babylon. Men midt i Klagesangene  (over den sørgelige situasjonen), synges det plutselig om Guds trofasthet og barmhjertighet. Og Jeremia profeterer samtidig om at det skulle komme en ny pakt i fremtiden (Jer 31), som Jesus senere under nattverdsmåltidet fortalte at han skulle initiere (Matt 26,28). Ennå var det håp!    "Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,           at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden           for at vi skulle leve ved ham.                   Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,           men at han har elsket oss           og sendt sin Sønn til soning for våre synder.    Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverand

Skriftsyn og syn på likekjønnet ekteskap (Pannenbergs paradoks)

Bilde
Den lutherske teologen Wolfhart Pannenberg (1928-2014), og hans skriftsyn og syn på likekjønnet ekteskap, kan kaste lys over hvor vanskelig det er fastholde Bibelen som autoritativ for teologien – når bibelteksten ikke lenger tilskrives Gud. I kapittelet  Die Offenbarung Gottes  i Pannenbergs første bok i tre-binds verket  Systematische Theologie  (1988-1993), kan vi lese hvordan Pannenberg forstår Bibelen. Her avviser han at Bibelen er Guds Ord i direkte forstand. Gud er ikke forfatteren, og Bibelen er ikke åpenbaring. Måten Gud åpenbarer seg på, er gjennom sine handlinger i historien. Bibelen er menneskers feilbarlige vitnesbyrd om dette. Samtidig understreker Pannenberg at vi ikke kan løsrive Guds historiske åpenbaringshandlinger fra forståelsen av handlingene, som vi finner uttrykt i Bibelen. Menneskers historie er bundet opp til deres forståelse, og historie er også overlevering av historie. I tillegg hevder Pannenberg at Guds historiske selvåpenbaring er definitiv i og med Jesus,

Bibelen, kirken og homofilt samliv

Bilde
Den anglikanske teologen Alister McGrath er en av dem som har påpekt hvordan klassisk liberalisme får vanskeligheter med å trekke grenser fordi toleranse utgjør den politiske ideologiens normative fundament. Spørsmålet er med andre ord: Når bør vi si «nei»? En kirke med et liberalt skriftsyn (dvs. friere tilnærming til Bibelen som øverste autoritet i tro, lære, og etiske spørsmål) har tilsvarende problemer med å si «nei». Hvordan kan man avgrense seg mot ikke-kristen lære eller det Bibelen kaller for synd? Hva skal man si når tidligere biskop Tor B. Jørgensen benekter muligheten for fortapelse og ber om ikke å bli kjetterstemplet slik andre er blitt i kirkehistorien? Eller hvordan skal vi forholde oss til prester i Den norske kirke som er villig til å vie homofile? Det kan innebære en kostnad å si «nei». Når frimenighetene i Vennesla ikke ønsker å arrangere fellesmøter som gir plattform til forkynnere og medhjelpere som støtter opp om vigselsliturgi og ekteskapsinngåelse mellom likekj

Hvordan bør vi forholde oss til endetidstegn og Jesu gjenkomst (eskatologi)?

Bilde
Jesus gav noen svar på disiplenes spørsmål om tegn på hans komme, verdens ende og opprettelsen av Guds rike. I Matteus 24 og Lukas 21 snakker han om fremtidige trengselstider med krig, rykter om krig, opprør, falske profeter som fører vill, lovløshet, forfølgelser, jordskjelv, sult og pest. Samtidig understreker Jesus at ingen vet hvilken dag han kommer igjen. Men vi bør være forberedt: «Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen» (Luk 21,36). I Apostelgjerningene 1 gjentar Jesus til disiplene at det ikke er oss «gitt å kjenne tider og stunder» som Gud har fastsatt. Vårt oppdrag er å gå ut i hele verden og vitne om Jesus i Den hellige ånds kraft. I dag snakkes det nok for lite om endetid fra talerstolen i kirken. Men, læren om de siste ting er kun én viktig brikke i et større bilde. I pinsevekkelsens begynnelse snakket man om det femfoldige evangeliet : Jesus er frelser, helbreder, helliggjører, åndsdø